Добре дошли на Elida Homes

Благодарим Ви, че посетихте страницата ни. Ние от Elida Homes Ви молим да отделите време, за да прочетете внимателно настоящите Общи условия. Те поясняват редица въпроси, включително правилата за използване на нашата страница, като съдържат и допълнителна информация за Вашите права. Използвайки elidahomes.bg (в текста по-долу „Страница“), независимо от начина на достъп и/или ползване (чрез персонален компютър, мобилно или друго устройство и т.н.), Вие потвърждавате, че сте прочели, разбирате смисъла и приемате настоящите Общи условия. Ние можем да изменяме или актуализираме тези Общи условия периодично и без предизвестие. В такива случаи актуалната версия винаги ще бъде достъпна на нашата Страница. Датата на последна актуализация ще бъде отбелязана в началото на настоящите Общи условия. Ако не сте съгласен/на с Общите условия, моля, не използвайте Страницата.

Вашите лични данни и тяхната защита

Ние се ангажираме да защитим Вашите лични данни и неприкосновеността на Вашата информация. По-подробна информация за начина на събиране, използване и съхранение на Вашите данни и информация и ангажимента ни за тяхната защита ще откриете в нашата Политика за поверителност. Политиката съдържа и информация за използването на „бисквитки“ на нашата Страница.

Права на собственост върху Съдържанието

Всички текстове, информация, графики, аудио, видео или фото файлове, софтуер и приложения, публикувани или достъпни на Страницата, както и всички авторски права, права върху търговски марки, дизайн и други права на интелектуална собственост върху тях (заедно наричани „Съдържание“), са наша собственост или собственост на нашите потребители, лицензодатели и/или доставчици на Съдържание. Това включва, без ограничение, организацията и оформлението на Страницата и използвания за тази цел софтуер, който е наша собственост или собственост на нашите потребители, доставчици и/или лицензодатели. Използвайки нашата Страница, Вие се съгласявате, че Съдържанието и неговите компоненти са достъпни единствено за лично ползване и не се разрешава тяхното копиране, възпроизвеждане, публикуване, разпространяване или предоставяне по какъвто и да било друг начин.

С изключение на случаите на разрешено използване на Съдържанието, описани по-горе, или съобразно изискванията на законодателството за защита на авторските права, Вие носите отговорност за получаването на всички необходими разрешения за използване Съдържанието и неговите компоненти, публикувани на Страницата. Това включва тези снимки, илюстрации и видео материали, които са лицензирани от трети лица. Ако желаете да получите информация за носителя на авторските права на конкретна снимка, илюстрация или видеоматериал, моля свържете се с нас на office@megatours1.com и ние ще Ви предоставим необходимата информация. Вие се задължавате да спазвате всички приложими законови правила и норми относно законосъобразното използване на Страницата. Вие нямате право да премахвате известията относно авторски права, търговски марки или други права на интелектуална собственост от достъпните на Страницата материали

Забрана за „рамкиране“ на Страницата

Вие можете да използвате линкове към началната страница, при условие, че правите това обосновано и законосъобразно, без да увреждате нашата репутация или да извличате неследваща се облага.

Нямате право да интегрирате линкове по начин, който предполага отношения на свързаност, одобрение или подкрепа от наша страна, когато такива липсват.

Нямате право да създавате линкове към нашата Страница на страница в интернет, която не е Ваша собственост.

Поставянето на нашата Страница в „ рамка“ на друга Страница или създаването на линк към раздел на нашата Страница, различен от началната страница, са забранени.

Запазваме си правото да оттеглим без предизвестие съгласието си за свързване посредством „линкове” към нашата Страница

Линкове към трети страни

Нашата Страница може да съдържа линкове към страниците в интернет на трети лица и източници.

Ако изберете да използвате тези линкове, напускате нашата Страница и, тъй като ние не контролираме съответните страници, не носим отговорност за тяхното съдържание, публикуваните на тях рекламни материали, предлаганите продукти или услуги, както и за всякакви въпроси или спорове, които могат да възникнат във връзка с тези страници.

Ние не носим отговорност за загуби или вреди, които могат да бъдат претърпени в резултат на използването на линкове и страници на трети лица. Съветваме Ви да се запознаете с общите условия за ползване и политиките за поверителност на страниците, които посещавате, тъй като нашите Общи условия и Политиката за защита на лични данни няма да бъдат приложими.

Запазваме си правото по всяко време да премахнем линк на нашата Страница.

Достъп и нерегламентирана намеса

Ако срещате затруднения при използването на Страницата от определени браузери или софтуер или желаете да ни помогнете да подобрим условията за достъп, моля свържете се с нас на имейл office@megatours1.com /. Ние ценим Вашите коментари и Вашите предложения ще ни помогнат за подобряване на Страницата.

Вие декларирате, че няма да използвате роботи, „спайдери”, „скрейпъри” или други автоматични средства за достъп до Страницата за каквито и да е цели, без изричното ни писмено разрешение за това. В допълнение, Вие се съгласявате да не (а) предприемате действия, които по наша преценка натоварват или биха могли необосновано или непропорционално да натоварят нашата инфраструктура; (б) възпрепятствате или правите опит за възпрепятстване на нормалното функциониране на Страницата или извършваните чрез нея дейности; или (в) избягвате предприети от нас мерки за предотвратяване или ограничаване на достъпа до Страницата.

Прекратяване

Както Вие, така и ние можем да спрем или прекратим възможността Ви да използвате Страницата по всяко време, поради конкретна причина или в отсъствието на такава. Ние можем да блокираме достъпа Ви до Страницата и в случай на (а) нарушение на настоящите Общи условия; (б) ако не сме в състояние да удостоверим или идентифицираме предоставената от Вас информация; или (в) считаме, че в резултат на действията Ви могат да възникнат финансови загуби или юридическа отговорност за Вас, за нашите клиенти или за нашата организация.

Други условия

Настоящите Общи условия и Политиката за защита на данните (която включва подробна информация за подхода ни към използването на „бисквитки“) съставляват пълния текст на постигнатото споразумение между Вас, в качеството Ви на потребител, и Elida Homes във връзка с използването на Страницата и отменят всички предходни споразумения или уговорки, касаещи използването на Страницата.

Обстоятелството, че отделна разпоредба на настоящите Общи условия е или може да бъде обявена за незаконосъобразна, недействителна или неприложима, не води до незаконосъобразност, недействителност и неприложимост на останалите разпоредби на Общите условия.

Непредприемането на действия или забавата при упражняването на права и средства за защита по реда на настоящите Общи условия не представлява отмяна или отказ от такива права, правомощия или средства за защита. Отказът от права от страна на Elida Homes се смята за действителен, единствено ако направен в писмена форма и е подписан от неин надлежно упълномощен представител.

Данни за връзка с нас:

Ако имате въпроси, коментари или оплаквания във връзка с нашата Страница или настоящите Общите условия, моля, свържете се с нас. Можете да ни пишете на: office@megatours1.com

Welcome to http://elidahomes.bg/
Thank you for visiting our website. We, http://elidahomes.bg/ask that you take the time to read these Terms and Conditions of Use carefully. They explain a number of things, including the rules covering the use of our website as well as other information regarding your rights. By using http://elidahomes.bg/ (the “Website”), however the Website is accessed and/or used by you (whether via personal computers, mobile devices or otherwise), you’ll be confirming that you have read and understood and agree to these Terms and Conditions of Use. We may modify or amend these Terms and Conditions of Use from time to time without notice. If we do, the most current version will always be available on our Website. We will indicate at the top of these Terms and Conditions of Use when they were last updated. If you do not agree with these Terms and Conditions of Use, please do not use the Website.

Your Information and Privacy
We are committed to protecting and respecting your privacy. For a more detailed explanation of how we will collect, use and store information relating to you, and our commitment to protecting your privacy, please see our Privacy Policy. Our Privacy Policy also includes information on how we use cookies on our Website.

Ownership of Content
All text, graphics, audio, video or image files, content, software, applications and information displayed on or available from this site, and all copyright, trade mark rights, design rights and other intellectual property rights in them (together, the „Content“) is owned by us, our users, our licensors and/or Content providers. This includes, without limitation, the organization and layout of the Website and the underlying software that is owned by us, our users, suppliers and/or licensors. By using the Website, you’re agreeing that the Content is available for personal use only and that you will not copy, reproduce, publish, distribute or dispose of in any way any of the Content.

Except as authorized as above or under copyright law you are responsible for obtaining permission to use any Content included on the Website. This includes those photographs, illustrations and videos on the Website that we license from third parties. If you want to know who the copyright holder is for a specific photo, illustration or video, please contact us at office@megatours1.com and we will provide you with that information. You shall comply with all applicable law regarding your use of the Website. You will not remove any copyright, trademark or other proprietary notices from material found on the Website.

Framing this Website
You may link to our home page, provided you do so in a way that is fair and legal and does not damage our reputation or take advantage of it.

You must not establish a link in such a way as to suggest any form of association, approval or endorsement on our part where none exists.

You must not establish a link to our Website in any website that is not owned by you.

Our Website must not be framed on any other site, nor may you create a link to any part of our site other than the home page.

We reserve the right to withdraw linking permission without notice.

Third-Party Links
The Website may contain links to other third party websites and resources.

If you choose to access any of these links, you will be leaving the Website and, since we don’t have any control over these sites, we are not responsible for the content, advertising, products or services available from them, or for any dealings or disputes that you may have in relation to those sites.

We are not liable for any loss or damage which may be suffered as a result of the use of such links and third party sites. We would encourage you to review the terms and conditions and privacy policy on any new site you may choose to access because our terms and conditions and privacy policy will no longer be applicable.

We reserve the right to remove a link from our Website at any time.

Access and Interference
If you have trouble using our website with certain web browsers or other software or if you want to let us know how we can improve accessibility, please contact us at: office@megatours1.com. We appreciate your feedback and your suggestions will help us to improve our Website.

You agree that you will not use any robot, spider, scraper or other automated means to access the Website for any purpose without our express written permission. Additionally, you agree that you will not: (a) take any action that, in our sole discretion, imposes, or may impose an unreasonable or disproportionately large load on our infrastructure; (b) interfere or attempt to interfere with the proper working of the Website or any activities conducted on the site; or (c) bypass any measures we may use to prevent or restrict access to the Website.

Termination
You or we may suspend or terminate your account or your use of our Website at any time, for any reason or for no reason. You are personally liable for any orders placed or charges incurred through your account prior to termination. We may also block your access to our Website in the event that (a) you breach these Terms and Conditions of Use; (b) we are unable to verify or authenticate any information you provide to us; or (c) we believe that your actions may cause financial loss or legal liability for you, our users or us.

Other Terms
These Terms and Conditions of Use and the Privacy Policy (which includes details on our approach to cookies) constitute the entire agreement between you – the user and http://elidahomes.bg/ in relation to your use of the Website and supersede all prior agreements and arrangements between us in relation to your use of the Website.

If any provision or part of these Terms and Conditions of Use is or is found to be illegal, invalid or unenforceable, the legality, validity and enforceability of all of the other provisions and parts of these Terms and Conditions of Use will not be impaired.

No failure or delay by http://elidahomes.bg/

in exercising or enforcing any right, power or remedy which arises under these Terms and Conditions of Use shall operate as a waiver of that or any other right, power or remedy. No waiver by http://elidahomes.bg/ shall be effective unless in writing and signed by an authorized representative of http://elidahomes.bg/

Our Contact Details
If you have any queries, comments or complaints regarding the Website or these Terms and Conditions of Use, please get in touch. You can write to us at: office@megatours1.com