Бисквитката” е информация, подобна на маркер, която се съхранява на твърдия диск на компютъра Ви от Вашия уеб браузър, когато посещавате електронна страница. Наред с други онлайн услуги, https://elidahomes.bg използва „бисквитки” (включително във връзка с услугите, предоставяни от Google Анализ, както е описано по-горе в раздел „Информация, която ние събираме за Вас“), за да получи определена потребителска информация относно това как и кога са разгледани определени раздели на Страницата ни, както и колко хора са ги посетили. Можете да настроите браузъра си да откаже, премахне или блокира „бисквитки” или да Ви покаже, когато се генерира „бисквитка”, без това да засяга ползването на повечето от функциите на Страницата. За повече информация относно „бисквитките”, моля, посетете: www.allaboutcookies.org.

„Бисквитката“ е малък файл с букви и цифри, които се запазва във Вашия браузър или на твърдия диск на Вашия компютър, ако сте се съгласили. „Бисквитките“ съдържат информация, която се прехвърля на твърдия диск на Вашия компютър.

Ние използваме следните „бисквитки“:

Строго необходими “бисквитки“: Това са „бисквитки“, които са необходими за функционирането на нашия Сайт. Те включват например „бисквитки“, които Ви позволяват да влизате в защитените зони на нашия Сайт.

Аналитични/“бисквитки“ за ефективност: Тези „бисквитки“ ни позволяват да разпознаваме и отброяваме посетителите на нашия Сайт и да видим как го ползват те. Тази „бисквитка“ ни помага да подобрим начина, по който функционира нашият уебсайт.

Функционални „бисквитки“: Тези „бисквитки“ се използват, за да Ви разпознаят, когато се върнете на нашия Сайт. Това ни позволява да персонализираме съдържанието за Вас, да Ви поздравим по име и да запомним Вашите предпочитания.

Насочващи „бисквитки“: Тези „бисквитки“ записват Вашето посещение на нашия Сайт, посетените от Вас страници и връзките, които сте проследили. Ние ще използваме тази информация, за да направим нашия Сайт и рекламите, предлагани на него, по-подходящи за Вашите интереси. Също така ние може да споделим тази информация с трети страни с тази цел.

Моля, имайте предвид, че трети страни могат също да използват „бисквитки“, върху които ние нямаме контрол. Тези „бисквитки“ може да са аналитични “бисквитки“ за ефективност или насочващи „бисквитки“. Ако не искате да използваме „бисквитки“, както сме описали по-горе, или ако промените решението си, след като вече сте се съгласили с използването на „бисквитки“, Вие можете да изтриете и блокирате „бисквитките“ на този Сайт чрез Вашия браузър. Ако използвате настройките на Вашия браузър, за да блокирате всички „бисквитки“ (включително основните „бисквитки“), части от нашия уебсайт може да не функционират.

A cookie is a piece of information, like a tag, that is stored on your computer’s hard drive by your web browser when you visit a website.  As with many other online services, the allegra.chp.bg/uses cookies (including in connection with the services provided by Google Analytics, as discussed above under “Information we collect about you”) to gather certain usage information such as how and when pages in the Website are visited, and by how many people.  You can set your browser to refuse, remove or block cookies or show when a cookie is being set up without affecting your use of most of the features of the Website.  For more information on cookies, please visit: www.allaboutcookies.org.

A cookie is a small file of letters and numbers that we store on your browser or the hard drive of your computer, if you agree. Cookies contain information that is transferred to your computer’s hard drive.

We use the following cookies:

  • Strictly necessary cookies. These are cookies that are required for the operation of our Site. They include, for example, cookies that enable you to log into secure areas of our Site.
  • Analytical/performance cookies. These cookies allow us to recognise and count the number of visitors to our Site and see how visitors use our Site. This cookie helps us to improve the way our website works.
  • Functionality cookies. These cookies are used to recognise you when you return to our Site. This enables us to personalise our content for you, greet you by name and remember your preferences.
  • Targeting cookies. These cookies record your visit to our Site, the pages you have visited and the links you have followed. We will use this information to make our Site and the advertising displayed on it more relevant to your interests. We may also share this information with third parties for this purpose.

Please note that third parties may also use cookies, over which we have no control. [These cookies are likely to be analytical/performance cookies or targeting cookies]. If you do not want us to use cookies as we have outlined above, or if you change your mind after having consented to our use of cookies, you may delete and block cookies on this site via your browser. If you use your browser settings to block all cookies (including essential cookies) parts of our website may not work.